Vyhľadávanie

Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/

Otázky a odpovede ohľadom dodávateľov elektriny

  1. Môžete mi doporučiť dobrého dodávateľa elektriny? Informácie na nete sú dosť neprehľadné.
  2. Chcel som získať cenníky a formuláre aj od iných dodávateľov, ale nenašiel som dostatok informácií na ich stránke. Môžete mi zabezpečiť cenníky aj od firiem, ku ktorým nie je možné vypočítať úspory vo vašej kalkulačke?
  3. Na vašej stránke ponúkate možnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, že výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
  4. Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny z tejto výroby pre rok 2010 ?
  5. Môžem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
  6. Je potrebné, aby každý kto predáva lektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
  7. Mám rodinný dom s pomerne vysokou spotrebou elektriny a aj napriek tomu som pri zmene dodávateľa nedostal zásuvkový merač. Prečo?
  8. Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, že dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
  9. Počul som, že keď získam meranie od vás, tak môžem ešte ušetriť aj na ističi. Ako to funguje?
  10. Mám vypracovaný projekt na výstavbu skladu. K  žiadosti o stavebné povolenie potrebujem záväzné stanovisko k PD. Je možnosť vydania záväzného stanoviska a následne pripojenie k distribučnej sústave aj mimo ZSE?

Môžete mi doporučiť dobrého dodávateľa elektriny? Informácie na nete sú dosť neprehľadné.
Na internetových stránkach www.elektrckaenergia.sk a www.elektricka-energia.sk  nájdete prehľad všetkých alternatívnych dodávateľov elektrickej energie. Nie je možné uviezť, ktorý dodávateľ elektrickej energie je najlepší. Sme nazávislý monitorovací portál a takéto uprednostňovaním niektorého dodávateľa by sme stratili dôveryhodnosť u odberateľov. Odporúčame pozrieť si anketu, referencie, prípadne sa inšpirujte na našej stránke.

TOP^

Chcel som získať cenníky a formuláre aj od iných dodávateľov, ale nenašiel som dostatok informácií na ich stránke. Môžete mi zabezpečiť cenníky aj od firiem, ku ktorým nie je možné vypočítať úspory vo vašej kalkulačke?
Všetky cenníky, ktoré spadajú do regulácie cien (domácnosti a malé firmy) musia byť schválené URSO. Môžete preto najskôr skúsiť hľadať tam. Pozrite si stránku URSO. Cenníky elektriny však majú často formu textového dokumentu a veľmi ťažko je možné porovnávať ceny elektriny. Niektorí dodávatelia ani nezverejňujú svoje obchodné podmienky ani vzory zmlúv alebo sa tieto dokumenty veľmi ťažko hľadajú na stránkach dodávateľov. Vyzerá to, akoby chceli pred zákazníkmi niečo tajiť. Neodporúčame vám odoberať elekrinu od takýchto dodávateľov.

TOP^

Na vašej stránke ponúkate možnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, že výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
Náš systém je plne elektronický a jeho hlavnou výhodou je, že dokumenty vypĺňate len raz. Je preto výhodou ak zároveň s výpoveďou bývalému dodávateľovi podpíšete aj zmluvu s novým dodávateľom.  (Nefunguje to však u všetkých dodávateľov,  lebo každý dodávateľ elektriny má vlastné formáty dokumentov a uprednostňujú vypísanie vlastných papierov). Takisto sa môže  stať, že váš súčasný dodávateľ zamietne výpoveď zmluvy zo zákonom stanovených dôvodov. Nemusíte to však urobiť naraz. Pokiaľ ste podali výpoveď súčasnému dodávateľovi a tento neprotestoval proti zmene dodávateľa, bude zmena súčasn.

TOP^

Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny z tejto výroby pre rok 2011 ?
Pevné ceny elektriny z uvedených zdrojov pre rok 2011 sú určené vo Výnose ÚRSO č. 7/2010 z 9.9.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien. Pevné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sú uvedené v prílohe č. 1 časť B ods. 1 a pre zariadenia vysoko účinnej kombinovanej výroby sú uvedené v prílohe č. 1 časť B ods. 4 tohto výnosu. (Zdroj - URSO)

TOP^

Môžem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 656/2004 o energetike a "odberateľ elektriny v domácnosti má právo zmeniť dodávateľa elektriny" každé 3 mesiace (pokiaľ samozrejme nemá zmluvnú viazanosť). Dodávateľ elektriny nesmie požadovať od odberateľa elektriny v domácnosti finančnú úhradu za vykonanie zmeny." Ďalej podľa § 24 ods. 2 písm. e) uvedeného zákona prevádzkovateľ distribučnej sústavy "je povinný zabezpečiť distribúciu elektriny" a podľa písm. i) "uzatvoriť zmluvu o distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k sústave a technické podmienky distribúcie elektriny". Postup pri zmene dodávateľa elektriny je určený v prílohe č. 2, časť C/ nariadenia vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Podrobný proces zmeny dodávateľa je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy. (Zdroj - URSO)

TOP^

Je potrebné, aby každý kto predáva elektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
Odpoveď možno nájsť v zákone č.656/2004 Z. z. o energetike, ktorý v § 4 ods. 2 ustanovuje, že "podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia; cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie podľa osobitného predpisu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11 až 13. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5.".(Zdroj - URSO). Čiže, ak elektrinu alebo plyn rozúčtujete ďalej v tej istej cene, nepotrebujete povolenie URSO. Túto klauzulu často obchádzajú prenajímatelia kancelárskych priestorov tým, že cenu elektrickej energie zahrnú do poplatku za služby bez presného vyčíslenia. K rozúčtovaniu nákladov podľa spotreby môže dôjsť len v prípade, ak má každý spitrebiteľ inštalované podružné meranie spotreby elektrickej energie.

TOP^

Mám rodinný dom s pomerne vysokou spotrebou elektriny a aj napriek tomu som pri zmene dodávateľa nedostal zásuvkový merač. Prečo?
Prísne pravidlá URSO prikazujú, aby si dosávatelia nechávali len 8% zisku z predaja elektrickej energie domácnostiam a malým firmám. Zostáva tam preto veľmi malá marža na vyplatenie sprostredkovateľskej odmeny. Nie je možné vopred stanoviť ktorý dodávateľ elektriny a od akého odberu vyplatí sprostredkovateľskú odmenu, ktorá pokryje nákup zásuvkového merača elektriny. Preto Vám vieme povedať, či ste získali pri zmene zásuvkový merač elektriny alebo nie. Vo všeobecnosti platí, že byty a malé prevádzky nezískajú zásuvkový merač elektriny. Pre väčšie rodinné domy s priamovýhrevným alebo akumulačným vykurovaním je možné získať zásuvkový merač elektriky ako bonus.
Poskytovanie zásuvkových meračov pre domácnosti a malé firmy sme zrušili, pretože sa častokrát nedalo dokázať, že odberateľ našiel dodávateľa prostredníctvom našej stránky a zároveň nám dodávatelia elektriny neposkytli žiadnu sprostredkovateľskú odmenu.

TOP^

Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, že dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
Zdá sa, že problém, ktorý opisujete nie je zavinený novým dodávateľom elektriny. Prechod od pôvodného dodávateľa k novému dodávateľovi má totiž legislatívne trhliny. Neúspech prechodu vidíme pravdepodobne v tom, že súčasný dodávateľ podal voči vášmu prechodu na nového dodávateľa námietku a na základe tejto námietky SEPS zastavil celý proces. O pokus sa môžete pokúsiť zas o ďalšie 3 mesiace. Oprávnený protest dáva pôvodný dodávateľ hlavne vtedy, keď má výpoveď jasné administratívne chyby alebo obderateľ nemá u dodávateľa elektriny vyplatené všetky faktúry.

TOP^

Počul som, že keď získam meranie od vás, tak môžem ešte ušetriť aj na ističi. Ako to funguje?
Často sa stáva, že firma (alebo aj domácnosť) nadhodnotí veľkosť hlavného ističa pre prípad, že ak dokúpia ďalšie stroje, zamestnajú viac pracovníkov, dostavajú ďalšie poschodie... Pokiaľ si nainštalujte  permanentné meranie elektrických veličín, tak zistíte, aký maximálny výkon odoberáte a či dosahujete prúd, na ktorý máte systém nadstavený. Navyše univerzálny merací prístroj má zabudované riadiace relé, ktoré je možné naprogramovať na ktorúkoľvek veličinu. Takže keby sa prúd na ktorejkoľvek fáze priblížil k hodnote, kedy by zareagoval hlavný istič, meracie zariadenie zopne relé a môžete takto vypnúť z prevádzky nejaký výkonný, ale nedôležitý spotrebič (napríklad kúrenie alebo klimatizáciu). Nakoľko zariadenie má 4 zabudované relé, môžete tak škálovať vypínanie spotrebičov. Týmto spôsobom sa dá riadiť aj štvrťhodinové maximum. Pokiaľ dokážete týmto soôsobom vypnúť nedôležité ale výkonné zariadenie, môžete hodnotu hlavného ističa znížiť o jeden až 2 rády, čo vám môže priniesť úspory stovky EUR ročne.

TOP^

Mám vypracovaný projekt na výstavbu skladu. K  žiadosti o stavebné povolenie potrebujem záväzné stanovisko k PD. Je možnosť vydania záväzného stanoviska a následne pripojenie k distribučnej sústave aj mimo ZSE?
Stanovisko k pripojeniu vydáva ZSE Distribúcia a.s., ktorá má monopolné postavenie a nemôžete si vybrať inú spoločnosť. Pokiaľ budete mať dokončenú stavbu, máte právo si vybrať alternatívneho dodávateľa, aj keď pravdepodobne budete ovplyvňovaní, aby ste si vybrali ako dodávateľa ZSE Energia a.s. Keď budete mať stavbu dokončenú, môžete si prostredníctvom našej stránky vybrať alternatívneho dodávateľa elektrickej energie.

TOP^